ГЛАВНАЯ страница | Регистрация | Вход| RSS Вторник, 11.08.2020, 03:41

Удобное меню
 • ТЕСТЫ
 • В помощь учителям
 • В помощь изучающим
 • Родителям
 • Скачать
 • Развлечения
 • Нашим ученикам
 • ЕГЭ-2010-2011
 • Teachers' Cafe
 • Info
  Поиск
  Категории раздела
  Белорусский язык [43]
  Грузинский язык [0]
  Древнеанглийский язык [24]
  Иврит [0]
  Испанский язык [103]
  Итальянский язык [0]
  Китайский язык [25]
  Латинский язык [0]
  Латышский язык [0]
  Литовский язык [0]
  Марийские язык [0]
  Польский язык [0]
  Санскрит [0]
  Татарский язык [0]
  Турецкий язык [0]
  Украинский язык [29]
  Финский язык [0]
  Цыганский язык [0]
  Чешский язык [40]
  Чувашский язык [0]
  Шведский язык [0]
  Японский язык [0]
  Информация
  фотообзоры

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Языки мира » Чешский язык

  УРОК №14 А.Г.ШИРОКОВА

  Склонение существительных твердой разновидности сред-
  него рода (тип město). Склонение прилагательных среднего рода
  твердой разновидности и притяжательных местоимений mé, tvé,
  své. Спряжение глаголов nést, tisknout, psát, brát в формах нас-
  тоящего времени. Предлоги kolem, pres, za, k, proti, po.
  NAŠE MĚSTO
  Jdeme na procházku po městě. Je to velkoměsto, které je sídlem důležitých úřadů a
  kulturních institucí. Jsou tu různá ministerstva, vysoké školy, nakladatelství, redakce novin a
  časopisů, divadla, kina, koncertní sály atd. Je zde také mnoho obchodů a obchodních domů, hotelů,
  cestovních kanceláří aj.
  Městem protéká řeka1, která rozděluje město na dvě části. Pres řeku vede mnoho mostů. Ve
  středu města na náměstí jsou krásné historické budovy. Jsou to stavby z minulých století. Naše
  město se však staví stále. Na okraji města vyrostla nová sídliště, kde lidé bydlí v moderních dobře
  vybavených bytech.
  Ještě před několika lety2 byla hlavním druhem dopravy tramvaj. Dnes jsou různé části města
  spojeny metrem. Metro je velmi pohodlný a rychlý dopravní prostředek.
  Metrem jedeme do středu města3, vystoupíme a jdeme hlavní třídou kolem divadla. Na rohu
  je křižovatka, ale teď už nemusíme čekat, až přejede proud motorových vozidel, aut, autobusů a
  motocyklů. Na druhou stranu ulice projdeme podchodem. Tam, kde nejsou podchody, smíme
  přecházet jen na zelenou. Jdeme ulicemi hlavního města. Je tu vždy velmi živo, nejvíc na jaře a v
  létě4. Chodníky jsou plné chodců. Lidé spěchají do továren, úřadů a škol, jiní se vydali nakupovat
  do obchodů. Turisté a návštěvníci hlavního města se procházejí po městě a prohlížejí si jeho
  pamětihodnosti. Naše město i jiná česká města jsou důležitými středisky kulturního a
  hospodářského života.
  * * *
  - Jak se, prosím vás, dostanu na Letnou?5
  - Jestli nechcete jít pěšky, jede tam tramvaj číslo dvacet šest (šestadvacítka). Tady naproti je
  stanice6.
  - A pěšky je to daleko?
  - Ne, to půjdete přes most, pak přes ten park nahoře pořád rovně až na druhou stranu a potom
  doleva.
  - A tam je ta Letenská pláň?
  - Ano, tam je Letenská pláň, kde se konají různé manifestace, naproti pak je fotbalový stadión
  „Sparty“, napravo vede ulice, kde je mnoho různých obchodů. Vy nejste z Prahy?
  - Ne, já jsem z Moskvy.
  - Na to ale krásně mluvíte česky.
  - To mě moc těší7, že to říkáte. Tak mockrát děkuji a na shledanou.
  - Není zač. (Za málo.) Na shledanou.
  * * *
  - Dobrý den. Prosím vás, můžete mi ukázat cestu k divadlu?
  - Divadlo je na Národní třídě.
  - A kudy mám jít?
  - Musíte jít přímo, na křižovatce zahněte vlevo, a tam už není k divadlu daleko.
  63
  Slovníček
  budova, -у f здание
  cestovní kancelář, -e f бюро путешествий
  časopis, -u m журнал
  část, -i f часть
  divadlo, -а n театр
  doleva налево
  dopravní prostředek средство передвиже-
  ния
  dostat se (někam) попасть (куда-л.)
  druh dopravy вид транспорта
  důležitý важный
  historický исторический
  hospodářský экономический
  hotel, -u m гостиница
  chodec, -dce m пешеход
  chodník, -u m тротуар
  instituce, -e f учреждение, организация
  jít na zelenou идти на зеленый свет
  jít pěšky идти пешком
  konat se происходить
  křižovatka, -у f перекресток
  kudy в каком направлении
  minulé století прошлый век
  mockrát много раз
  moderní современный
  motorové vozidlo, -a n автотранспорт
  muset долженствовать
  nahoře наверху
  nakladatelství, -í n издательство
  nakupovat делать покупки
  náměstí, -í n площадь
  návštěvník, -a m посетитель, гость
  není zač не за что
  noviny pl газета
  obchod, -u m магазин
  obchodní dům универмаг
  okraj města окраина города
  pamětihodnost, -i f достопримеча-
  тельность
  plný полный
  podchod, -u m подземный переход
  pohodlný удобный
  prohlížet(si) осматривать
  procházet se прогуливаться
  procházka, -у f прогулка
  proud, -u m поток
  přes через
  rovně ровно, прямо
  rozdělovat разделять
  rychlý быстрый
  říkat говорить
  spěchat спешить
  spojit соединить
  stále постоянно
  stavba, -у f постройка, стройка
  stavět(se) строить(ся)
  středisko, -a n центр
  tady здесь
  třída, -у f улица, проспект
  tu здесь
  úřad, -u m учреждение
  velkoměsto, -a n большой город
  však однако
  vybavený оборудованный, оснащен-
  ный
  vydat se (někam) отправиться
  (куда-л.)
  vyrůstat вырастать
  vystoupit выйти
  za málo не за что
  zde здесь
  žívo оживленно
  Лексико-грамматические пояснения
  1. При обозначении места передвижения в чешском языке нередко употребляется
  беспредложный твор. падеж в соответствии с предложной конструкцией в русском языке.
  Иногда в чешском языке возможно параллельное употребление предл. падежа с предлогом
  ро.
  Jdeme hlavní třídou. / Jdeme po hlavní třídě. Мы идем по главной улице.
  Jdu lesem (zahradou / po zahradě, po louce) Я иду по лесу (посаду, по лугу).
  Městem protéká řeka. Через город протекает река.
  2. ještě před několika lety еще несколько лет назад
  3. В соответствии с русской предложной конструкцией ехать на чём-л. в чешском
  языке для обозначения способа передвижения употребляется, как правило, беспредложный
  твор. падеж.
  Ср.: Jedeme autobusem. Мы едем на автобусе.
  Jedeme autem. Мы едем на машине.
  Jedu metrem. Я еду на метро.
  64
  Do Prahy letíme letadlem. B Прагу полетим самолетом / на самолете.
  4. Запомните:
  v létě летом na jaře весной
  v zimě зимой na podzim осенью
  5. Letná - название района Праги.
  6. stanice a) станция (метро)
  б) остановка (автобуса, трамвая)
  в) станция (на железной дороге), вокзал
  7. То mě moc těší. Мне очень приятно.
  При знакомстве часто употребляется форма вежливости Těší mě Очень приятно.
  Грамматические объяснения
  Склонение существительных твердой разновидности
  среднего рода (тип město)
  Pád Číslo jednotné Konc. Číslo množné Konc.
  N., V.
  G.
  D.
  A.
  L.
  I.
  město
  města
  městu
  město
  (o) městě, (v) oku
  městem
  -o
  -a
  -u
  -o
  -ě, -u
  -em
  města
  měst
  městům
  města
  (o) městech
  (o) střediscích
  (o) městečkách
  městy
  -a
  -
  -ům
  -a
  -ech
  -ích
  -ách
  -y
  1. По образцу město склоняются существительные среднего рода твердой разновид-
  ности, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на -о с предшествующим твердым согласным
  основы: místo, okno, kino, jablko, divadlo, auto, křeslo, kolo, zrcadlo, Československo, Maďarsko.
  2. В предл. падеже ед. числа у существительных этого типа кроме окончания -е(-ě)
  употребляется также окончание -u. Окончание -u имеют все существительные на -ko, -ho,
  -cho, -go: oko - v oku, ucho - v uchu, Československo - v Československu, Kongo - v Kongu и
  некоторые другие существительные. Прочие существительные имеют окончание -е (-ě),
  иногда -u: místo - na - místě, okno - na okně, divadlo - v divadle, jídlo - po jídle, kolo - na kole,
  auto - v autě, mléko - v mléku / mléce, jádro - v jádře / v jádru.
  3. В предл. падеже мн. числа у существительных среднего рода типа město наиболее
  употребительным является окончание -ech: na oknech, na kolech, v divadlech, ve městech, v
  kinech, v autech, na místech. У существительных на -ko, -čko, как правило, употребляется
  окончание -ach (реже -ích): městečko - v městečkách, okénko - na okénkách, jablko - v jablkách,
  kolečko - na kolečkách, středisko - ve střediscích / ve střediskách.
  4. У некоторых существительных в род. падеже мн. числа при стечении согласных основы
  появляется вставное (беглое) -е: okno - oken, jídlo - jídel, křeslo - křesel, jablko - jablek.
  Примечания: 1. Заимствованные существительные среднего рода на -о типа metro, kino, а
  также географические названия типа Mexiko, Kongo и другие в чешском языке, в отличие от
  русского, склоняются по типу město: Pojedeme metrem; Jdu do kina; Bratr žije v Kongu.
  2. Многие названия стран в чешском языке часто образуются и склоняются по типу
  существительных среднего рода на -о: Československo Чехословакия, Bulharsko Болгария, Rumunsko
  Румыния, Rusko Россия, Polsko Польша, Rakousko Австрия, Španělsko Испания, Švédsko Швеция.
  65
  Склонение прилагательных среднего рода
  твердой разновидности и притяжательных местоимений
  среднего рода (тип mé, tvé, své)
  Pád Číslo jednotné Číslo množné
  N.
  G.
  D.
  A.
  L.
  I.
  mé/moje
  mého
  mému
  mé/moje
  (o) mém
  mým
  nové (město)
  nového
  novému
  nové (město)
  novém
  novým
  moje/má
  mých
  mým
  moje/má
  (o) mých
  mými
  nová (města)
  nových
  novým
  nová (města)
  nových
  novými
  1. Склонение прилагательных среднего рода почти полностью совпадает со склонени-
  ем прилагательных мужского рода твердой разновидности. Исключение составляют формы
  им. и вин. падежа ед. и мн. числа:
  Мужской род Средний род
  ед. число мн. число ед. число мн. число
  nový dum nové domy nové auto nová auta
  velký byt velké byty velké divadlo velká divadla
  2. Притяжательные местоимения среднего рода mé / moje, tvé / tvoje, své / svoje имеют
  параллельные формы в им., вин., зват. падежах ед. и мн. числа. Нестяженные формы
  являются более употребительными.
  Спряжение глаголов nést, tisknout, brát, psát в настоящем времени
  Osoba Číslo jednotné Os. konc.
  1.
  2.
  3.
  nesu
  neseš
  nese
  tisknu
  tiskneš
  tiskne
  beru
  bereš
  bere
  píšu (-i)
  píšeš
  píše
  -u/-i
  -eš
  -e
  Číslo množné
  1.
  2.
  3.
  neseme
  nesete
  nesou
  tiskneme
  tisknete
  tisknou
  bereme
  berete
  berou
  píšeme
  píšete
  píšou (-í)
  -eme/-em
  -ete
  -ou/-í
  1. По типу nést спрягаются глаголы с основой настоящего и прошедшего времени (а
  также инфинитива) на согласный: vést (vedl) - vedu, vézt (vezl) - vezu, plést (pletl) - pletu, mést
  (metl) - metu, růst (rostl) - roste (3-е л. ед. ч.), kvést (kvetl) - kvete (3-е л. ед. ч.), lézt (lezl) - lezu,
  číst (četl) - čtu, čteš, čte.
  По этому же образцу спрягаются все глаголы в инфинитиве на -ci / -ct (в формах
  настоящего времени задненёбные согласные чередуются с шипящими): péci / péct (pekl) -
  peču / peku, vléci / vléct (vlekl) - vleču / vleku, téci / téct (tekl) - teču / teku, moci / moct (mohl) -
  mohu (můžu), а также глаголы на ř: třít (třel) - třu, zavřít (zavřel) - zavřu.
  Примечание. Формы 1-го лица ед. числа peku, teku, vleku и др., а также формы 3-го лица мн.
  числа pekou, tekou, vlekou являются книжными.
  2. По типу tisknout спрягаются все глаголы на -nоu в инфинитиве (в формах настоя-
  щего времени суффикс -n-): sednout (sedl) - sednu, minout (minul) - minu, zvednout (zvedl) -
  zvednu, zahnout (zahnul) - zahnu, zapomenout (zapomněl) - zapomenu, а также říci (řekl) - řeknu,
  66
  řekneš ...
  3. По образцу brát спрягаются глаголы с основой инфинитива (прошедшего времени)
  на -а (-á), а настоящего времени на согласный: chápat (chápal) - chápu, plavat (plaval) - plavu,
  zvát (zval) - zvu, lámat (lámal) - lámu, prát (pral) - peru, hnát (hnal) - ženu, ženeš,
  žene.
  Примечание. Ряд глаголов этого образца имеют параллельные формы по типу dělat и по типу
  brát: klepat - klepu / klepám, šlapat - šlapu/šlapám.
  4. По образцу psát спрягаются некоторые глаголы с чередующимися свистящими (или
  задненёбными) согласными в основе: mazat (mazal) - mažu(-i), plakat (plakal) - pláču(-i), vázat
  (vázal) - vážu (-i), tázat se - tážu(-i) se. В 1-м лице ед. числа этих глаголов в книжном литера-
  турном языке появляется окончание -i (píši, maži, češi), а в 3-м лице мн. числа -í (píší, maží,
  češí).
  Примечание. Во всех приведенных типах спряжения в 1-м лице мн. числа наряду с
  окончанием -eme употребляется и более разговорное -em.
  Предлоги kolem, přes, za, k, proti, po
  Предлог kolem употребляется с род. падежом. Он имеет два значения: а) мимо чего-
  либо, около (поблизости от чего-либо): Jdeme kolem divadla Мы идем мимо театра, и б)
  вокруг: Kolem stolu jsou židle Вокруг стола находятся стулья. Studenti stáli kolem profesora
  Студенты стояли около профессора.
  Предлог přes употребляется с вин. падежом. После глаголов движения он имеет
  значение через:
  Přes město teče řeka. Через город течет река.
  přechod přes ulici переход через улицу
  Jdeme přes pole. Мы идем через поле.
  (Прочие значения предлога přes см. в уроке 29).
  Предлог za в пространственном значении, как и в русском языке, употребляется с
  твор. падежом и означает за кем-либо, за чем-либо. Ср.: za domem за домом, za rohem за
  углом, za divadlem за театром, za řekou за рекой; Kdo stojí za Zdenou? Кто стоит за Зденой?
  Предлог k употребляется с дат. падежом. В пространственном значении он указывает
  на направление к цели и соответствует русскому предлогу к: Jdu k řece Я иду к реке. Jedeme k
  městu Мы едем по направлению к городу. Půjdeme směrem k náměstí Мы пойдем по направле-
  нию к площади. (Другие значения предлога k см. в уроке 29.)
  Предлог proti (naproti) против, напротив, в отличие от русского языка, употребля-
  ется с дат. падежом:
  Náš dům je naproti divadlu. Наш дом напротив театра.
  Sedím naproti oknu. Я сижу напротив окна.
  Pluli proti proudu. Они плыли против течения.
  Предлог proti имеет также значение вопреки чему-либо:
  proti rozkazu вопреки приказанию
  Je to proti mým zásadám. Это против моих принципов / вопреки моим
  принципам.
  Предлог ро по в пространственном значении, в отличие от русского языка,
  употребляется с предл. падежом:
  břeh - po březích по берегам: Po březích řeky rostou olše.
  chodník - po chodnících по тротуарам: Po chodnících jdou lidé.
  obchod - po obchodech по магазинам: Celý den jsme chodili po obchodech.
  město - po městech по городам: Jezdil po všech městech.
  divadlo - po divadlech по театрам: Chodil po všech divadlech.
  Категория: Чешский язык | Добавил: Admin (30.10.2011)
  Просмотров: 2547 | Рейтинг: 0.0/0 |
  Дополнительный материал для Вас от сайта englishschool12.ru

  Скачать Пособие по разговорной речи
  Do you believe that ... ?
  ЛЕКСИЧЕСКИЙ ТЕСТ

  all in a day's work 
  Праздники в Великобритании. 
  Елена Антонова (Джонсон) ТЕТЯ АСЯ И ВСЕ,... 

  Курсы английского
  Английский язык для школьников №14
  Разнообразное использование английского ...

  Л.Е. КЕРТМАН ГЕОГРАФИЯ ИСТОРИЯ И КУЛЬТУР... 
  ChandlerThe_High_Window 
  Волкова Е. А. Английский артикль в речев... 

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Welcome
  Меню сайта
  Info
  Видео
  englishschool12.ru
  Info

  Сайт создан для образовательных целей
  АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА © 2020
  support@englishschool12.ru

  +12
  Все права защищены
  Копирование материалов возможно только при разрешении администратора сайта