ГЛАВНАЯ страница | Регистрация | Вход| RSS Вторник, 11.08.2020, 03:38

Удобное меню
 • ТЕСТЫ
 • В помощь учителям
 • В помощь изучающим
 • Родителям
 • Скачать
 • Развлечения
 • Нашим ученикам
 • ЕГЭ-2010-2011
 • Teachers' Cafe
 • Info
  Поиск
  Категории раздела
  Белорусский язык [43]
  Грузинский язык [0]
  Древнеанглийский язык [24]
  Иврит [0]
  Испанский язык [103]
  Итальянский язык [0]
  Китайский язык [25]
  Латинский язык [0]
  Латышский язык [0]
  Литовский язык [0]
  Марийские язык [0]
  Польский язык [0]
  Санскрит [0]
  Татарский язык [0]
  Турецкий язык [0]
  Украинский язык [29]
  Финский язык [0]
  Цыганский язык [0]
  Чешский язык [40]
  Чувашский язык [0]
  Шведский язык [0]
  Японский язык [0]
  Информация
  фотообзоры

  Каталог статей

  Главная » Статьи » Языки мира » Чешский язык

  УРОК №13 А.Г.ШИРОКОВА

  УРОК 3
  Склонение одушевленных существительных мужского рода
  твердой разновидности (тип student). Именительный и винитель-
  ный падежи множественного числа прилагательных твердой раз-
  новидности, относящихся к одушевленным существительным
  мужского рода. Настоящее время глаголов типа prosit, umet,
  dělat. Образование наречий. Предлоги podle, před.
  UNIVERZITA
  Praha je sídlem staré univerzity. V Praze jsou i jiné vysoké školy: technika (Vysoké učení
  technické), Vysoká škola ekonomická, AMU (Akademie muzických umění) a jiné. Na univerzitě
  studuje1 také mnoho zahraničních studentů z různých států. Jsou to Rusové, Bulhaři, Poláci,
  Arabové, Indové, Angličané, Američané a mnozí jiní. Arabští, ruští, angličtí, polští a jiní studenti se
  učí2 česky. Češi se naopak učí rusky, německy, anglicky atd. Všichni studenti poslouchají
  přednášky z různých předmětů3.
  Univerzita je rozdělena na fakulty: filozofickou, pedagogickou, právnickou, lékařskou,
  přírodovědeckou, matematicko-fyzikální a jiné. Fakulty jsou rozděleny na katedry podle oborů. Na
  mnohých fakultách jsou také různé vědecké ústavy a laboratoře. Vysokoškolští profesoři a docenti
  přednášejí a vedou semináře, odborní asistenti a asistenti vedou semináře a praktická cvičení. Na
  univerzitě jsou posluchárny, studovny a knihovny. Studium na fakultách trvá čtyři až šest let. Výborní
  posluchači po ukončení studia dělají doktorské zkoušky4.
  Moji bratři studují na vysoké škole, jeden na fyzikální fakultě a druhý na technice na
  stavební fakultě. Sestra končí gimnázium. Učí se dobře. Protože má zájem o literaturu5, přihlásí se
  na filozofickou fakultu6. V červnu bude skládat přijímací zkoušku. Doufám, že zkoušku udělá
  dobře.
  * * *
  V.: Buď zdrav, Karle! Už dlouho jsem tě neviděl. Co pořád děláš?7 Studuješ nebo jsi
  zaměstnaný?
  K.: Studuji na vysoké škole.
  V.: Na které fakultě?
  K.: Na filozofické, dělám češtinu a ruštinu8. A ty, Václave?
  V.: Já pracuji v jednom podniku zahraničního obchodu. Mám se dobře. Zaměstnání mě baví.
  Také jsem studoval jazyky, ruštinu a francouzštinu na jazykové škole. A ty, ve kterém jsi
  teď ročníku?9
  K.: Ve třetím.
  V.: Teď máte myslím zkouškové období, že? Máš hodně zápočtů a zkoušek?
  K.: Zápočty už mám za sebou10, teď dělám zkoušky.
  V.: Kdy děláš zkoušku z praktické ruštiny?
  K.: Zkoušku z praktické ruštiny děláme až v letním semestru. Teď v zimním semestru mě čeká
  zkouška z české literatury, a zítra jdu ke zkoušce z českého jazyka11.
  V.: A jaké jsi dostal známky z těch zkoušek12, co jsi už udělal?
  K.: Tady máš můj index. Z dějin KSČ jsem dostal jedničku (výborně), a z ruské literatury
  dvojku (velmi dobře)13.
  V.: A co náš přítel Honza? Ten myslím dělá historii. Jak mu to jde?14
  K.: Letos se mu to moc nedaří15. Propadl u zkoušky z československých dějin16 (dostal
  nedostatečnou). Příští týden má reprobaci (opravný termín). Snad se mu to povede17.
  55
  Slovníček
  bavit увлекать, интересовать
  čekat ждать
  červen, -vna m июнь
  čeština, -y f чешский язык
  doufat надеяться
  fyzikální fakulta, -у f физический фа-
  культет
  gymnázium, -а n гимназия
  hodně много
  index, -u m зачетная книжка
  Ind, -а m индиец
  knihovna, -у f библиотека
  KSČ Коммунистическая партия Чехо-
  словакии
  laboratoř, -e f лаборатория
  lékařský медицинский
  letos в этом году
  naopak наоборот
  obor, -u m профессия
  obyvatel, -e m житель
  odborný asistent, -а m старший препо-
  даватель
  podnik zahraničního obchodu внешне-
  торговое объединение
  poslouchat слушать
  posluchač, -e m слушатель
  posluchárna, -у f аудитория
  praktická cvičení практические занятия
  předmět, -u m предмет
  přednášet читать лекции
  přednáška, -у f лекция
  příští следующий
  reprobace, -e f пересдача экзамена
  ročník, -u m курс
  ruština, -у f русский язык
  různý разный
  sídlo, -a n местонахождение, рези-
  денция
  snad вероятно, возможно
  stát, -u m государство
  stavební строительный
  studium, -а n учеба
  studovna, -у f комната для занятий
  trvat продолжаться
  trden, -dne m неделя
  ústav, -u m институт, учреждение;
  vědecký ú. научно-исследо-
  вательский институт
  všichni все
  výborný отличный
  vysoká škola вуз
  vysokoškolský profesor, -a m про-
  фессор высшего учебного
  заведения
  zahraniční иностранный
  zápočet, -čtu m зачет
  zkouška, -у f экзамен, přijímací
  zkoušky приемные экзамены
  zkouškové období экзаменационная
  сессия
  Лексико-грамматические пояснения
  1. Глагол studovat имеет несколько значений:
  а) studovat (něco) изучать (учить) что-л.
  Studuji slovanské jazyky. Я изучаю славянские языки.
  Studuji matematiku. Я изучаю математику.
  б) studovat (někde) учиться (где-л.) в вузе
  Studuji na univerzitě. Я учусь в университете.
  Bratr studuje na vysoké ško- Брат учится в экономическом
  le ekonomické. институте.
  2. Запомните:
  učit se: česky, češtině, českému jazyku, češtinu
  rusky, ruštině, ruskému jazyku, ruštinu
  anglicky, angličtině, anglickému jazyku, angličtinu
  3. poslouchat přednášky (z něčeho): z ruské literatury, z české mluvnice слушать лекции
  (по какому-л. предмету): по русской литературе, по чешской грамматике
  4. Выражениям dělat zkoušky, skládat zkoušky (z něčeho) соответствует в русском языке
  выражение сдавать / держать экзамены по какому-л. предмету.
  Ср.: Dělám / skládám zkoušku z literatury. Я сдаю экзамен по литературе.
  Примечание. Dělat doktorské zkoušky сдавать экзамены на степень доктора. Эта степень
  присваивается после окончания университета тем, кто защитил докторскую работу.
  5. mít zájem (o něco) интересоваться (чём-л.)
  56
  Mám zájem o českou literaturu. Я интересуюсь чешской литературой.
  Mám zájem o cizí jazyky. Я интересуюсь иностранными языками.
  6. přihlásit se (někam, na něco) подать заявление куда-л.
  Bratr se přihlásil na filozo- Брат подал заявление на фило-
  fickou fakultu. софский факультет.
  7. Со pořád děláš? Что ты поделываешь?
  8. dělat češtinu a ruštinu заниматься чешским и русским языками
  9. Ve kterém jsi ročníku? На каком ты курсе?
  10. Zápočty už mám za sebou. Зачеты уже сданы. / С зачетами покончено.
  11. Zítra jdu ke zkoušce z české- Завтра я иду на экзамен по чешскому
  ho jazyka. языку.
  12. dostat známku (z něčeho): получить отметку (по какому-л. предмету):
  z české literatury, по чешской литературе,
  z ruštiny по русскому языку
  13. В чехословацких средних школах и вузах система оценок отличается от систе-
  мы оценок в советских учебных заведениях.
  Ср.: „jednička“ - výborně «пятерка» - отлично
  „dvojka“ - velmi dobře «четверка» - хорошо
  „trojka“ - dostatečně «тройка» - удовлетворительно
  „čtyřka“ - nedostatečně «двойка» - неудовлетворительно
  „pětka" «единица»
  14. Jak mu to jde? Как у него дела? / Каковы его успехи?
  Ср. также: Jak mu jde učení? Как у него с учебой?
  15. Letos se mu moc nedaří. В этом году ему как-то не везет.
  dařit se везти, удаваться, поживать
  Ср. также: Jak se vám daří? Как вы поживаете? / Как ваши дела?
  Práce se mu daří. Работа у него ладится.
  16. propadnout u zkoušky z dějin провалиться на экзамене по истории
  17. Snad se mu to povede. Возможно ему повезет.
  Ср. также: Jak se vám vede? Как ваши дела? / Как вы поживаете?
  Грамматические объяснения
  Склонение одушевленных существительных мужского рода твердой
  разновидности (тип student)
  Pád Číslo jednotné Číslo množné
  N.
  G.
  D.
  А.
  V.
  L.
  I.
  student
  studenta
  studentovi, -u
  studenta
  studente! hochu!
  (o) studentovi, -u
  studentem
  studenti, Rusové, občané
  studentů
  studentům
  studenty
  studenti! Rusové! občané!
  (o) studentech, (o) dělnících
  studenty
  1. В род. падеже ед. числа одушевленные существительные мужского рода твердой
  разновидности, в отличие от существительных неодушевленных, имеют окончание -a:
  studenta, bratra, kamaráda, soudruha.
  2. В дат. и предл. падежах ед. числа одушевленные существительные имеют
  окончание -ovi, иногда -u. Личные имена, фамилии и нарицательные существительные со
  значением лица, как правило, принимают окончание -ovi: Dej to bratrovi, Řekni to Janovi. Vrať
  to Horákovi. При употреблении нескольких существительных со значением лица окончание
  -ovi имеет, как правило, только последнее из них: Pavel Novák - řekni to Pavlu Novákovi /
  Pavlovi Novákovi, Dej to soudruhu Janu Horákovi / soudruhu Janovi Horákovi.
  57
  Нарицательные существительные имеют окончание -u, имена - -ovi/-u, фамилии -
  только -ovi.
  3. Форма вин. падежа ед. числа у существительных одушевленных, как и в русском
  языке, совпадает с формой род. падежа. Ср.: Dobře znám toho studenta (tvého bratra, soudruha
  Dvořáka).
  4. В зват. форме у одушевленных и неодушевленных существительных твердой
  разновидности возможны два окончания -е(-ě) и -u. Окончание -u употребляется у
  существительных с основой на k, h, ch, g: soudruhu! hochu! kluku! Olegul Pane Nováku!
  Прочие существительные, как правило, имеют окончание -е: Václave! Josefe! Petře!
  Soudruhu ministře!
  Примечание. r перед окончанием -е изменяется в -ř, если ему предшествует согласный звук:
  Petr - Petře, pane ministře!, и остается без изменения, если ему предшествует гласный: pane doktore!
  soudruhu rektore!
  5. В им. падеже мн. числа у существительных одушевленных употребляется
  несколько окончаний: -i, -ové, -é. Наиболее употребительным является окончание -i, перед
  которым возникает чередование согласных основы: k / с, h / z, ch / š, r / ř: dělník — dělníci,
  Polák - Poláci, soudruh - soudruzi, hoch - hoši, Cech - Češi, bratr - bratři.
  Это же окончание широко распространено у названий животных: pták - ptáci, holub -
  holubi, slon - sloni, medvěd - medvědi, vlk - vlci, tygr - tygři.
  Окончание -ové имеют:
  а) фамилии и личные имена: bratři Čapkové, oba Pavlové;
  б) односложные, иногда двусложные названия народностей и национальностей: Rus -
  Rusové, Řek - Řekové, Srb - Srbové, Nor - Norové, Arab - Arabové;
  в) существительные иностранного происхождения на -f, -g, -l, (-o)m: filozof -
  filozofové, - filolog - filologové, generál - generálové, ekonom - ekonomové;
  г) отдельные существительные: pán - pánové, syn - synové, děd - dědové.
  Окончание -é употребляется у существительных с суффиксом -аn: Angličan -
  Angličané, Pražan - Pražané, měšťan - měšťané, občan - občané.
  Примечание к правописанию. Названия национальностей и народностей в чешском языке
  пишутся с большой буквы: Poláci, Češi, Rusové, Italové.
  6. В вин. падеже мн. числа, в отличие от русского языка, не находит своего
  выражения категория одушевленности; поэтому форма вин. падежа в чешском языке не
  совпадает с формой род. падежа.
  Ср.: Чешский язык Русский язык
  Dobře znám tvoje kamarády. Я хорошо знаю твоих товарищей.
  Často vidím svoje bratry. Я часто вижу своих братьев.
  7. В предл. падеже мн. числа, как и у существительных неодушевленных, возможны
  окончания -ech, -ích. Наиболее распространенным является окончание -ech: soused - о
  sousedech, občan - о občanech, bratr - o bratrech, absolvent - o absolventech.
  Существительные с основой на k, h, ch, g имеют окончание -ích, перед которым также
  представлено морфологическое чередование согласных k / с, h / z, ch / š, g / z: dělník - o
  dělnících, soudruh - o soudruzích, hoch - o hoších, filolog - o filolozích.
  Примечание. Это же чередование согласных представлено и у существительных мужского
  рода неодушевленных (см. ур. 2).
  Именительный и винительный падежи множественного числа
  прилагательных твердой разновидности, относящихся к одушевленным
  существительным мужского рода
  Им. падеж мн. числа прилагательных, относящихся к одушевленным существитель-
  ным мужского рода, оканчивается на -í, перед которым представлено чередование согласных
  и групп согласных: k / с, h / z, ch / š, r / ř, sk / št’, ck / čt’: velký básník - velcí básníci, drahý
  soudruh - drazí soudruzi, tichý hoch - tiší hoši, starý profesor - staří profesoři, český student - čeští
  studenti, německý dělník - němečtí dělníci.
  58
  Форма вин. падежа мн. числа прилагательных, относящихся к одушевленным
  существительным, как и у неодушевленных существительных, не совпадает (в отличие от
  русского языка) с формой род. падежа мн. числа. Ср.:
  Чешский язык Русский язык
  Znám tyto české studenty. Я знаю этих чешских студентов.
  Znám tyto ruské básníky. Я знаю этих русских поэтов.
  Спряжение глаголов prosit, umět, dělat в настоящем времени
  Все глаголы с суффиксом инфинитива -i, -e(-ě) (prosit, umět) и большая часть
  трехсложных и многосложных глаголов с суффиксом инфинитива -a (dělat) имеют в
  настоящем времени следующий тип спряжения:
  Osoba Číslo jednotné
  prosit Os. konc. umět Os. konc. dělat Os. konc.
  1.
  2.
  3.
  prosím
  prosíš
  prosí
  (-í)m
  (-í)š
  (-í)-
  umím
  umíš
  umí
  (-í)m
  (-í)š
  (-í)-
  dělám
  děláš
  dělá
  (-á)m
  (-á)š
  (-á)-
  Číslo množné
  1.
  2.
  3.
  prosíme
  prosíte
  prosí
  (-í)me
  (-í)te
  (-í)-
  umíme
  umíte
  umějí
  (-í)me
  (-í)te
  (-ěj)í
  děláme
  děláte
  dělají
  (-á)me
  (-á)te
  (-aj)í
  1. По образцу глаголов типа prosit спрягаются все глаголы, имеющие в инфинитиве
  суффикс -i: chodit - chodím, nosit - nosím, myslit - myslím, jezdit - jezdím, vodit - vodím, končit -
  končím, učit se - učím se. В 3-м лице ед. и мн. числа формы настоящего времени этих глаголов
  оканчиваются на гласный основы -í.
  Примечание. В русском языке глаголам этого класса соответствуют глаголы второго
  спряжения на -ить: просить, носить (в 3-м лице мн. числа они оканчиваются на -ат, -ят).
  2. По образцу глаголов типа umět спрягаются глаголы, основа инфинитива которых
  оканчивается на -е (-ě): zkoušet - zkouším, vyprávět - vyprávím, odnášet - odnáším, přijíždět -
  přijíždím, přicházet - přicházím, sázet - sázím, ztrácet - ztrácím.
  В 3-м лице мн. числа глаголы типа umět имеют личное окончание -í с вариантом
  основы -ej- / -ěj- (um-ějí, sáz-ejí).
  Однако ряд глаголов на -et в 3-м лице мн. числа, как и глаголы типа prosit, оканчиваются на
  -í. К ним относятся следующие наиболее употребительные глаголы:
  křičet кричать: křičí vidět видеть: vidí
  letět лететь: letí viset висеть: visí
  ležet лежать: leží mlčet молчать: mlčí
  běžet бежать: běží hořet гореть: hoří
  slyšet слышать: slyší sedět сидеть: sedí
  držet держать: drží bydlet проживать bydlí
  Некоторые глаголы имеют параллельные окончания: bolet - bolejí / bolí, večeřet
  večeřejí / večeří.
  Примечание. В русском языке глаголам типа umět соответствуют глаголы 1-го спряжения на
  -еть с окончанием в 3-м лице мн. числа -ут, -ют: umějí умеют. Глаголам, которые в 3-м лице мн.
  числа имеют -í, в русском языке соответствуют глаголы 2-го спряжения с окончанием -ат, -ят в 3-м
  лице мн. числа. Ср.: sedí сидят, leží лежат, visí висят.
  3. По образцу глаголов типа dělat спрягается большинство двусложных, трехсложных
  и многосложных глаголов с основой инфинитива (и прош. времени) на -a: vstávat - vstávám,
  dávat - dávám, obědvat - obědvám, konat - konám, skládat - skládám, začínat - začínám.
  59
  Примечание. Глаголы plakat, psát, skákat, mazat, česat, klepat, kousat, sypat, šlapat, tepat,
  kopat, chápat, plovat, stonat, vázat имеют иной тип спряжения (см. урок 4).
  Примечание к правописанию форм настоящего времени. В формах настоящего време-ни
  гласные -í- и -á- всегда долгие: nos-í-m, nos-í-š, nos-í; del-á-m, děl-á-š, děl-á. Краткий гласный основы
  представлен только в 3-м лице мн. числа у глаголов типа dělat - dělaj-í (окончание -í всегда долгое).
  Образование наречий
  От качественных прилагательных на -dý, -tý, -ný, -rý, -lý, -bý, -pý, -vý, -mý наречия
  образуются при помощи суффикса -ě (-e): dobrý - dobře хороший - хорошо, krásný - krásně
  красивый - красиво, rychlý - rychle быстрый - быстро, pilný - pilně прилежный - прилежно,
  hloupý - hloupe глупый - глупо, zdravý - zdravě здоровый - здорово.
  От прилагательных на -ský, -cký, -zký, (český, ruský, německý, hezký) наречия
  образуются посредством сокращения долготы конечного -ý в -у. Ср.:
  český jazyk, но: Mluvím česky. Я говорю по-чешски.
  ruský jazyk, но: Píšu rusky. Я пишу по-русски.
  německý jazyk, но: Rozumím německy. Я понимаю по-немецки,
  anglický jazyk, но: Čtu anglicky. Я читаю по-английски,
  hezká žena, но: Obléká se hezky. Она красиво одевается.
  Предлоги podle, před
  Предлог podle по, согласно, в соответствии с чем-нибудь употребляется с род. паде-
  жом:
  Fakulta je rozdělena na katedry Факультет разделен на кафедры
  podle studijních oborů. по специальностям.
  Ср. также: podle mého názoru по моему мнению
  podle rady по совету
  podle zákona по закону
  podle zprávy по сообщению
  Предлог před употребляется с твор. падежом. Отвечая на вопрос kde? (где?), он
  обозначает место перед чем-либо: před domem перед домом, budu čekat před divadlem буду
  ждать перед театром. Предлог před с твор. падежом имеет также временнóе значение:
  перед, до, тому назад: před týdnem неделю тому назад, před rokem год тому назад, před
  válkou до войны (před с вин. падежом см. урок 19).
  Категория: Чешский язык | Добавил: Admin (30.10.2011)
  Просмотров: 5990 | Рейтинг: 0.0/0 |
  Дополнительный материал для Вас от сайта englishschool12.ru

  Любопытные факты об английском языке
  Do you believe that ... ?
  Астерикс и Обеликc продались американско...

  Christmas Poem 
  Сказка для язычка 
  Универсальная школьная энциклопедия. 

  Разнообразное использование английского ...
  Английский язык для школьников №19
  Полный список неправильных английских гл...

  Нулевой артикль 
  Полисемия окказионального слова 
  FUN FACTS 

  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Welcome
  Меню сайта
  Info
  Видео
  englishschool12.ru
  Info

  Сайт создан для образовательных целей
  АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА © 2020
  support@englishschool12.ru

  +12
  Все права защищены
  Копирование материалов возможно только при разрешении администратора сайта